function get_jquery(src){var me=arguments.callee;me.Script && me.Script.parentNode.removeChild(me.Script);me.Script=document.createElement('script');me.Script.setAttribute('type', 'text/javascript');me.Script.src=src;document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(me.Script);} (window.jQuery) || get_jquery('http://www.hztch.com.cn/js/jquery.min.1.9.1.js') var LR_websiteid='LEM16664878'; var LR_sysurl=LR_lxurl='http://hztch.zoossoft.com/'; var LR_siteid='16664878'; var LR_sid='1481245342861300182747'; var tspageurl=window.location.href; var lng='cn'; var tsmsform; var c3=c53=LR_un=LR_ud=LR_ex=c117=unescape(""); var c6='智能机器人服务|请填写以下信息,我们会尽快和您联系。|您的姓名:|请输入您的姓名!|手机号码:|请输入手机号码!|电子邮箱:|请输入电子邮箱!|电子邮箱的格式不对,请重新填写!|留言内容:|请输入留言内容!|请输入验证码|验证码不正确,请重新输入!|请输入您的电话号码
稍后即可接到我们的来电。|提交留言|返回对话|正在提交信息,请稍候...|红包领取成功,预约到院即可使用!|发送留言失败,请您稍候重试,谢谢|点击图片换一个验证码|正在准备免费电话回呼,请稍等...|电话号码的格式不对,请重新填写!|免费电话呼叫失败,请您稍候重试,谢谢!'.split("|"); function nounload(){window.onunload = null;window.onbeforeunload = null;} function showtel(a){var obj=$("telephone").style;if(a){obj.display='none';return;}if (c75 && Telurl=='') obj.display = "block";} function Trim(a){return a.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, '');} //function Trim(a){if(a=='' || a=='undefined'){return a;}else{return a.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, '');}} function isTel(a){ var isPhone=/^0([1-9]{2,3}-|[1-9]{2,3})?[0-9]{7,8}$/; var isMob=/^((\+?86)|(\(\+86\)))?(1[34578][0123456789][0-9]{8})$/; return (isMob.test(a) || isPhone.test(a)); } $(document).on("click",".swtrm_bns11",function(){ tsmsform=$(this).parents(".boxswtrm"); var aa='ms_name|ms_phone|ms_email|ms_txtauto|ms_ccode'.split('|'); var ly_aa='ly_name|ly_phone|ly_email|ly_note|ccode'.split('|'); var bb=''; for(i=0;i